sahabat seaqidah ila Jannah...

Sunday, August 7, 2011

Muliakan Al-Qur'an Dalam Dua Aspek

Setiap muslim harus meyakini kesucian kalam Allah, keagungannya, dan keutamaannya di atas seluruh kalam (ucapan). Al-Qur’anul Karim itu kalam Allah yang di dalamnya tidak ada kebatilan. Al-Quran memberikan petunjuk jalan yang lurus dan memberikan bimbingan kepada umat manusia di dalam menempuh perjalanan hidupnya, agar selamat di dunia dan akhirat, dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Ta’ala.
Untuk itulah tiada ilmu yang lebih utama dipelajari oleh seorang muslim melebihi keutamaan mempelajari Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi s.a.w :
“Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya.” (H.R.Bukhari)

Dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan :
“bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat pada hari Kiamat pada yang membacanya (ahlinya).” (H.R Muslim)

Wajib bagi kita menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkannya. Diwajibkan pula beradab dengannya dan berakhlak terhadapnya. Pada saat membacanya, seorang muslim perlu memperhatikan adab-adab berikut ini untuk mendapatkan kesempurnaan pahala dalam membaca Al-Quran.

Adab membaca Al-Qur’an ada dua iaitu adab bathiniah dan adab lahiriah. Dalam hal ini akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut :

1. Adab Bathiniah meliputi

 • Mengetahui sumber kalam (perkataan)-Nya; demikian akan membimbing kita untuk selalu merasai keagungan dan ketinggian kalam yang kita baca serta merasakan kurnia Allah dan kasih sayangNya terhadap manusia.
 • Mengagungkan Zat yang telah menurunkan Al-Qur’an, tanamkan dalam diri bahwa yang kita baca adalah bukan perkataan manusia. Melainkan Allah sedang berkata-kata kepada kita.
 • Menghadirkan hati sewaktu membacanya kerana orang yang mengagungkan kalam Allah akan merasa senang sewaktu membacanya,selalu merindukannya dan tidak akan melalaikannya.
 • Memahami isi ayat yang terkandung di dalamnya atau mentadabburnya.
 • Menkondisikan/meletakkan hati sesuai dengan ayat yang dibaca, ayat tentang kiamat mestilah kita merasa takut. Ayat tentang berita gembira tentulah kita senang kerana perbuatan kita sesuai dengan perbuatan orang-orang bertaqwa yang akan menerima kurnia itu, atau sebaliknya.
 • Tanamkan perasaan bahwa semua perkataan dalam Al-Qur’an ditujukan kepada dirinya.Ibnul Qoyyim rahimahullah dalam perkataannya “ jika kamu ingin mengambil manfaat dari Al-Qur’an maka hadirkan hatimu ketika membacanya dan mendengarkannya, buka lebar-lebar telingamu dan rasakanlah seolah-olah Allah berbicara langsung denganmu”.
 • Hadirkan getaran hati dari sir yang memancarkan ketakutan, kesedihan, senang, malu dan sebagainya.
 • Menjauhkan diri dari dosa-dosa yang dapat menghalangi diri dan hati dari Allah kurniai kefahaman tentang Al-Qur’an.
 • Membuang kesombongan atau bangga diri kerana tiada daya dan upaya kita melainkan hanya kekuatan Allah semata dan ayat yang kita baca adalah ayat dari Allah SWT.

2. Adab Lahiriah meliputi

 • Meluruskan niat. Untuk apa kita membaca AL-Qur’an itu.
 • Bersuci atau yakin dengan kesucianya baik diri kita mahupun tempatnya serta menutup aurat.
 • Memilih tempat yang sesuai dan baik untuk membaca Al-Qur’an
 • Memegang mushaf dengan tangan kanan atau dengan kedua tangan atau meletakkannya sebaiknya di dada atau lebih tinggi dari pusat. Walaupun mushaf Al-Qur’an hanyalah tulisan-tulisan saja, akan tetapi adab ini penting untuk dijaga dan dipelihara kerana kalam Allah ini merupakan pedoman hidup kita yang mesti kita junjung tinggi.
 • Membaca Ta’awuzd dan Basmalah,membaca sodakollahul’aziim pada akhir bacaan.
 • Meletakkan mushaf ditempat yang tinggi,selamat dan baik. Letakkan Al-Qur’an di tempat yang dekat dengan kita, mudah kita lihat atau di tempat yang kita selalu duduk seperti di kepala katil, agar terdorong hati kita untuk menatap dan membukanya selalu.
 • Menulisnya pada tempat-tempat yang layak dan tidak menjadikan ayat-ayat Allah sebagai penghinaan terhadap Allah, misalnya menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisannya untuk azimat atau untuk kezaliman, atau untuk dikalungkan ke leher, atau untuk pelaris dagangan atau untuk penjaga rumah, atau dijadikan bahan senda gurauan dan sebagainya.
 • Memperindah suara. Ertinya kita sudah menghiasi Al-Qur’an dengan suara yang indah. Berhati-hatilah dengan pemahaman ini, jagan sampai keindahan suaramu menjadikan ayat Al-Qur’an menjadi tiada erti lantaran orang yang mendengarkannya lebih cenderung kepada suaramu oleh sebab itu rendahkanlah.
 • Merendahkan suara dan tidak mencampur adukkan ayat-ayat Allah dengan suatu yang haram seperti muzik. Ingatlah bahawa muzik merupakan seruling syaitan, sama halnya dengan merendahkan ayat suci Al-Quran. Jika orang yang mendengar lebih cenderung kepada muziknya melebihi ayat-ayat Allah, itu menjadi tiada erti kerana tenggelam dalam seruling-seruling Syaitan atau muzik melebihi ayat suci Al-Qur’an.
 • Membacanya secara tartil (perlahan-lahan dengan tajwid yang benar).
 • Tidak mengabaikannya. Rasulullah pernah mengadu kepada Allah tentang umatnya yang mengabaikan Al-Qur’an iaitu mereka yang meninggalkan Al-Qur’an dengan tidak mentaati isinya yang agung. Misalnya tentang isinya yang menjelaskan perkara halal dan haram akan tetapi tiada yang mahu mengindahkannya.
 • Tidak memberikan mushafnya kepada orang yang tidak mengerti kesuciannya.


Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, adab lahiriah dalam membaca Al-Qur’an sangat tidak terbatas. Ia meliputi segala bentuk penghormatan secara Islami kepada sesuatu yang sangat berharga disertai rasa tunduk dan patuh kepada yang selalu mengawasi iaitu Allah Subhanahuwata’ala baik mengenai tatacara atau adab membacanya juga adab terhadap mushafnya..
Demikian secara singkat pengetahuan kita tentang Al-Qur’an, mudah-mudahan menambah keyakinan kepada kita semua tentang erti pentingnya Al-Qur’an sebagai pegangan hidup sebagai sumber ilmu mengenal diri dan alam. Yang sudah pasti tentu kita harus berpegang teguh kepadanya, jika benar-benar kita hendak beragama, kerana Al-Qur’an adalah benar-benar Kalamullah. Allah SWT akan memberi kefahaman kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah akan menunjukkan jalan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari jalan yang diredhoiNya.

Sumber:

http://www.lailahaillallah.com/blog/

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...